Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ): Υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης #EnvironmentYou

Ειδικότερα, ωφελούμενοι των δράσεων αυτών ήταν Νέοι, NEET’s (Not in Education, Employment, or Training), Αγρότες, εν δυνάμει επιχειρηματίες καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή και δραστηριοποιούμενος σε θέματα σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τη βιολογική γεωργία, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την προστασία των φυσικών πόρων στην περιοχή παρέμβασης. Οι συμμετέχοντες κάλυψαν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η διαδικασία παρακολούθησης υλοποιήθηκε με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-mathisi» https://emathisi.gr/ και τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν ήταν τα παρακάτω:

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1: Eco – friendly Business (30 Ώρες)
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2: Environmental Management Systems (30 Ώρες)
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3: Natural Resources protection through business activities (30 Ώρες)
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4: Bio – agriculture mainly in mountainous area (30 Ώρες)

Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου από τους ωφελούμενους, οι εκπαιδευτικές δράσεις κάλυψαν σε επαρκές βαθμό τις ανάγκες στις ομάδας στόχου και βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων τους.

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας