ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- 2000/532/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (L226/ 6-9-2000) όπως έχει τροποποιηθεί με τη νεότερη απόφαση της Επιτροπής 2014/955/ΕΕ (L370/30-12-2014) σχετικά με τον κατάλογο των αποβλήτω

- ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 κοινή «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40/Β).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

- ΥΑ Η.Π 13588/725/28-3-2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα»

- Ν 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24/13/02/2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

- ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912 (ΦΕΚ Β 5301/26.11.2018) Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β 1450), όπως ισχύει

- ΥΑ 175216/175/2018 ΦΕΚ Β 1892 2018 Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως ισχύουν» (Β' 2454), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση (Β'538)

- ΥΑ Α/1237 (ΦΕΚ Β 2927 2019): Τελωνειακά-Διαδικασία συλλογής, μεταφοράς κ διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων κ λιπαντικών ελαίων

- ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ Β 436/14.2.2019) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

- ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231 ΦΕΚ Β 2646 2019): Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ 13- 06-2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β' 1450) όπως ισχύει.2008/98/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L312/22-11- 2008) «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών»
ΔΟΜΗ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

0% - 30%

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ < 30%

Εφαρμογή δομημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) . Το EMS είναι ένα πλαίσιο διαδικασιών, διαδικασιών και πόρων που επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς του στόχους. 

Χρησιμοποιήστε λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης .  Συγκεκριμένα, αναζητήστε ένα λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται περιβαλλοντικά δεδομένα μεγάλου όγκου. 

Μείνετε ενημερωμένοι για τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Παρακολουθήστε όλες τις προθεσμίες συμμόρφωσης και τις δραστηριότητες σας σε ένα κεντρικό ημερολόγιο.  Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε ακριβώς τι οφείλεται πότε και ποιοι εργάζονται σε αυτό.

Μετατοπίστε την εστίασή σας από τη συμμόρφωση στον κίνδυνο. Οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να βασίζονται σε κανονισμούς για την πρόληψη ενός συμβάντος και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων. 

Εκπαιδεύστε την ομάδα σας. Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι σε κάθε επίπεδο γνωρίζουν ποιες απαιτήσεις πρέπει να ακολουθούν και τι πρέπει να αναφέρουν. 

Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή για κινητά. Οι εφαρμογές για κινητά επιτρέπουν την παρακολούθηση εργασιών και δραστηριοτήτων συμμόρφωσης όταν βρίσκεστε εν κινήσει.

Αυτοματοποιήστε χρονοβόρες εργασίες.  

Επωφεληθείτε από ταμπλό.  Οι πίνακες ελέγχου σας βοηθούν να απεικονίσετε γρήγορα και να ανακαλύψετε τις τάσεις και τα πρότυπα στα δεδομένα σας.

Τήρηση μητρώου κινδύνου. Τα μητρώα κινδύνων χρησιμοποιούν ένα τυποποιημένο σύστημα βαθμολόγησης για την κατάταξη των επιχειρηματικών κινδύνων σε χιλιάδες παρατηρήσεις. Οι πιο επιτυχημένες εταιρείες που έχουμε δει χρησιμοποιούν ένα μητρώο κινδύνων για να καθορίσουν ποιοι κίνδυνοι είναι πιο πιθανό να προκύψουν και πιο σημαντικοί, και να δώσουν προτεραιότητα στις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου. 

30% - 70%
70% +

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας