ОБУЧЕНИЕ

В рамките на проект EnvironmentYou ще бъдат изпълнени поредица от обучителни дейности за млади хора, чието занимание е свързано със селско стопанство, или тяхната бизнес дейност е свързана със селскостопанския сектор. Обучителните дейности ще включват различни обучителни модули и четири тематични семинара. Общият брой на бенефициентите се очаква да надхвърли 600 души в зоните за интервенция, където проектът се изпълнява.

Обучителните дейности имат за цел да подобрят знанията и професионалните умения на обучаваните. Специално внимание ще бъде отделено на следните учебни предмети:

  • Екологичен бизнес
  • Системи за управление на околната среда
  • Защита на природните ресурси чрез бизнес дейности
  • Био-земеделие с акцент върху планинските райони

 

Повече информация относно обучителните дейности, които се изпълняват от партньорите по проекта, е достъпна по-долу. Следвайте съответните връзки, информирайте се и се регистрирайте:


Обучителните дейности за младежите се предлагат безплатно и се финансират в рамките на Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“.Image

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт